ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží (prodávající: Pila Vranovice, se sídlem U Hájku 380, 691 25 Vranovice, +420 606 723 023, IČ: 87026538, DIČ: CZ8551274457, e-mail: pila.vacek@seznam.cz – dále jen „prodávající“) v internetovém obchodě na stránkách www.pilavacek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním osobních údajů (např. jméno, adresa, telefon, e-mail) do objednávky v rámci internetového prodeje zboží kupující dává prodávajícímu souhlas s jejich zpracováním. Tyto poskytnuté údaje jsou prodávajícím považovány za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití. Zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování a vyřízení objednávky (např. přepravci apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží je možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího na adrese: Pila Vranovice,  U Hájku 380, 691 25 Vranovice. Případně je možné doručit naší dopravou.
 2. U zboží rozváženého naší dopravou je konečná částka za objednané zboží vyšší o dopravné, které se stanoví individuálně dle zboží a vzdálenosti přepravy. Balné neúčtujeme.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Před odesláním každé objednávky kupujícímu je zboží prodávajícím pečlivě zkontrolováno, aby tento minimalizoval jakékoliv reklamace. Pokud se i přesto vyskytne případná reklamace, postup je následující:

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR.
 2. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (je v rozporu s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu, není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.
 3. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, resp. zboží je v rozporu s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem anebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese: Pila Vranovice,  U Hájku 380, 691 25 Vranovice. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Pila Vranovice,  U Hájku 380, 691 25 Vranovice nebo na e-mailové adrese: pila.vacek@seznam.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, kompletní adresu kupujícího, telefon a e-mail kupujícího, číslo nebo datum objednávky, číslo prodejního dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Po obdržení tohoto oznámení prodávající informuje kupujícího o následném postupu.
 4. Způsob vyřízení reklamace: Po obdržení oznámení o reklamaci prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží. Prodávající je povinen provést prohlídku reklamovaného zboží a následně – bez zbytečného odkladu (předpokládá se cca do 2 pracovních dnů) – sdělit kupujícímu, že:a) buď uznává reklamaci jako oprávněnou, přičemž bude postupováno způsobem ad níže, nebo
  b) odmítá reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží kupujícímu vrací, nebo
  c) je nutné převzít reklamované zboží k odbornému posouzení, když na základě jeho výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou (a bude následně vyřízena způsobem ad níže) nebo bude odmítnuta. Pro termín sdělení o uznání reklamace nebo odmítnutí reklamace v tomto případě (převzetí k odbornému posouzení) neplatí deklarovaný předpoklad o sdělení do 2 pracovních dnů, tímto nejsou dotčena zákonná ustanovení.Prodávající je oprávněn kupujícímu sdělit, zda podle jeho názoru je způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím (volba nároku z vad) v souladu se zákonem a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím či nikoliv.

  Reklamace (včetně případného odstranění vady, pokud reálně vada bude existovat) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  Způsob vyřízení reklamace (tj. v souladu se zákonem a ad shora) bude ze stany prodávajícího proveden dle volby kupujícího a to za předpokladu, že tato volba je souladná se zákonem a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě opačném bude prodávající postupovat při odstraňování vad v souladu se zákonem a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím.

  Jde-li o vadu zboží, která je odstranitelná resp. opravitelnou, prodávají přijme – převzetí zboží resp. předmět služby do detence („do reklamačního řízení“), v jehož průběhu dojde k odstranění vad nebo opravě.

  Pro případ převzetí reklamovaného zboží prodávajícím, je tento povinen kupujícímu vystavit a vydat potvrzení o převzetí reklamovaného zboží. Toto potvrzení resp. správnost jeho obsahu potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

  Prodávající poté, co u reklamovaného zboží resp. předmětu služby bude vada odstraněna resp. opravena nebo poté, co prodávající dojde k závěru o odmítnutí reklamace, bez zbytečného odkladu vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží, a to buď telefonicky nebo e-mailem.

  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, tj. potvrzení obsahující zejména potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Reklamované zboží prodávající po vyřízení reklamace (ať už jakýmkoliv způsobem) předá kupujícímu na základě předložení originálu potvrzení o převzetí zboží.

  V případě neoprávněné, nedůvodné reklamace (odmítnuté reklamace) má prodávající právo vyúčtovat a požadovat po kupujícím zaplacení všech nákladů takové reklamace, a to ve výši částky odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamaci ze strany prodávajícího, jakož i třetích osob sjednaných k předmětnému prodávajícím.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

 1. V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanský zákoník) má kupující (zákazník) právo odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (s výjimkami uvedenými v § 53 odst. 8 občanského zákoníku). Rozhodne-li se kupující v této lhůtě odstoupit a učiní tak řádně, bude kupujícímu vrácena zpět částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající skutečně vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu (např. poštovné, přepravné apod.).
 2. Postup pro odstoupení od kupní smlouvy ad shora: V uvedené lhůtě odešle kupující dopis či e-mail s textem: „Jednostranně odstupuji bez udání důvodů od kupní smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu „xxxx“ (popř. uvede bližší specifikaci kupní smlouvy a zboží). Pokud požaduje kupující vrácení peněz na účet, uvede vedle jména, bydliště datum a podpis též číslo účtu. Zboží po odstoupení od kupní smlouvy bude zasláno na adresu: Pila Vranovice, se sídlem U Hájku 380, 691 25 Vranovice. V takovém případě musí být vrácené zboží kompletní, nepoužité, nepoškozené, v původním obalu spolu s dokladem o koupi. Příslušnou částku „vracející kupní ceny“ prodávající zašle převodem na zvolený a uvedený účet nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží.
 3. V případě nesplnění zákonných a sjednaných podmínek nebude prodávající moci, bohužel, akceptovat odstoupení od kupní – spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO (ZÁKAZNÍKA)

 1. Prodávající i kupující (zákazník) si vyhrazují (mají vyhrazeno) právo zrušit objednávku (tj. odstoupit od smlouvy) nebo její části v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává resp. je podstatně změněno (změněno provedení, materiál, vybavení, obsah atd.) nebo se výrazným způsobem (tj. o více jak 20%) změnila cena dodavatele zboží nebo cena prezentovaného zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.). V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
 2. V případě nepodstatné změny zboží (provedení, materiálu, konstrukce, vybavení, obsahu atd.) se na obsahu kupní smlouvy nic nemění (kupní smlouva je závazná s takto změněným předmětem). Tímto není dotčeno právo na odstoupení kupujícího (ad bod 1 článku Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (vč. dopravného) uvedenou v katalogu nabízeného zboží internetového prodeje. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami ČR, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 4. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz